Privacyverklaring – versie 1 – 21 mei 2018

Persoonlijke gegevens

Tijssen Bouwkundig Bureau, gevestigd aan de Libelsingel 41, 2492 RC Den Haag, hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen.

In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en gebruiken met welk doel. Wij raden u dan ook aan om deze privacyverklaring goed door te lezen.

Verzamelen van gegevens

Tijssen Bouwkundig Bureau verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bankrekeningnummer;
 • overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt heeft ten behoeve van de uitvoering van onze diensten/overeenkomst;
 • in opdracht vervaardigde producten ten behoeve van de uitvoering van onze diensten/overeenkomst;
 • correspondentie ten behoeve van onder andere het opvragen van informatie en de uitvoering van onze diensten/overeenkomst;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website.

Doel en verwerking van gegevens

Tijssen Bouwkundig Bureau verwerkt uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doeleneinden:

 • ten behoeve van de uitvoering van onze diensten en/of de overeenkomst;
 • het versturen van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en/of overeenkomst;
 • facturatie;
 • gegevens die wettelijk verplicht zijn zoals bijvoorbeeld de belastingaangifte door Tijssen Bouwkundig Bureau;
 • het analyseren van uw gedrag op onze website ten behoeve van het optimaliseren van onze website en/of diensten;

Wij bewaren of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden.

Bewaartermijn

Tijssen Bouwkundig Bureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van onze doeleinden. Voor de verstrekte persoonsgegevens hanteren wij een bewaartermijn van tien jaar. Het bewaartermijn gaat in op het moment van het opvragen van informatie, de uitvoering van de diensten en/of het aangaan van een overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tijssen Bouwkundig Bureau verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Uw  persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten/overeenkomst, zoals bijvoorbeeld bij het verstrekken van een energielabel, het aanvragen van een bouwvergunning, het opvragen van offertes bij derden et cetera. Voorts worden uw persoonsgegevens verstrekt aan de boekhouder ten behoeve van boekhouding/belastingaangifte. Tot slot worden uw persoonsgegevens verstrekt aan een incassobureau indien betaling van onze factuur/facturen, ondanks de herinneringen, geheel of gedeeltelijk uitblijft.

Tijssen Bouwkundig Bureau is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en/of bronnen.

Beveiliging

Tijssen Bouwkundig Bureau hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij nemen dan ook passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, verlies en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Tijssen Bouwkundig Bureau wijst u erop dat u het recht heeft om persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens heeft u recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tijssen Bouwkundig Bureau, behalve in de volgende situaties:

 • de uitvoering van onze diensten/overeenkomst nog niet (volledig) zijn afgerond;
 • de factuur/facturen van/via Tijssen Bouwkundig Bureau nog niet (geheel) zijn voldaan;
 • gegevens die wettelijk verplicht ten behoeve van de wettelijke (fiscale) bewaarplicht.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of uw bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Tijssen Bouwkundig Bureau, Libelsingel 41, 2492 RC Den Haag of per e-mail: info@tijssenbb.nl . Bij een dergelijk verzoek dient u een kopie van uw ID of paspoort (u dient hierbij de MRZ, de strook met nummers onderaan uw ID of paspoort, paspoortnummer en BSN nummer zwart te markeren zodat deze niet zichtbaar is) mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. Tijssen Bouwkundig Bureau tracht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier werken, te reageren op uw verzoek.

Tijssen Bouwkundig Bureau wijst u erop dat u tevens de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigen privacyverklaring

Tijssen Bouwkundig Bureau behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u dan ook aan deze privacyverklaring bij ieder bezoek aan onze website goed door te lezen zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen in de privacyverklaring.